ปฏิทินวันพระ และวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ตลอดปี ๒๕๕๔
ปฏิทินวันพระ และวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ตลอดปี ๒๕๕๔


๑. เดือนมกราคม
วัน อังคาร ที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๔ เป็น วันพระ แรม ๑๔ ค่ำ เดือน ๑

วัน พุธ ที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๔ เป็น วันพระ ขึ้น ๘ ค่ำ เดือน ๒ 

วัน พุธ ที่่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๔ เป็น วันพระ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๒

วัน พฤหัสบดี ที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๔ เป็น วันพระ แรม ๘ ค่ำ เดือน ๒ 
๒. เดือนกุมภาพันธ์
วัน พฤหัสบดี ที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เป็น วันพระ แรม ๑๕ ค่ำ เดือน ๒
(วันตรุษจีน)

วัน ศุกร์ ที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เป็น วันพระ ขึ้น ๘ ค่ำ เดือน ๓


วัน ศุกร์ ที่่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เป็น วันพระ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๓
(วันมาฆบูชา)

วัน เสาร์ ที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เป็น วันพระ แรม ๘ ค่ำ เดือน ๓ 

๓. เดือนมีนาคม
วัน ศุกร์ ที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๔ เป็น วันพระ แรม ๑๔ ค่ำ เดือน ๓

วัน เสาร์ ที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๔ เป็น วันพระ ขึ้น ๘ ค่ำ เดือน ๔

วัน เสาร์ ที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๔ เป็น วันพระ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๔

วัน อาทิตย์ ที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๔ เป็น วันพระ แรม ๘ ค่ำ เดือน ๔
 ๔.เดือนเมษายน
วัน อาทิตย์ ที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๔ เป็น วันพระ แรม ๑๕ ค่ำ เดือน ๔

วัน จันทร์ ที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๔ เป็น วันพระ ขึ้น ๘ ค่ำ เดือน ๕ 

วัน จันทร์ ที่่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๔ เป็น วันพระ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๕

วัน อังคาร ที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๔ เป็น วันพระ แรม ๘ ค่ำ เดือน ๕ 
๕. เดือนพฤษภาคม
วัน จันทร์ ที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เป็น วันพระ แรม ๑๔ ค่ำ เดือน ๕

วัน อังคาร ที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เป็น วันพระ แรม ๘ ค่ำ เดือน ๖

วัน อังคาร ที่่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เป็น วันพระ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖
(วันวิสาขบูชา)

วัน พุธ ที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เป็น วันพระ แรม ๘ ค่ำ เดือน ๖ ๖. เดือนมิถุนายน

วัน พุธ ที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๔ เป็น วันพระ แรม ๑๕ ค่ำ เดือน ๖

วัน พฤหัสบดี ที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๔ เป็น วันพระ ขึ้น ๘ ค่ำ เดือน ๗ 

วัน พฤหัสบดี ที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๔ เป็น วันพระ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๗

วัน ศุกร์ ที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๔ เป็น วันพระ แรม ๘ ค่ำ เดือน ๗ 


วัน พฤหัสบดี ที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๔ เป็น วันพระ แรม ๑๔ ค่ำ เดือน ๗ ๗. เดือนกรกฎาคม

วัน ศุกร์ ที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๔ เป็น วันพระ ขึ้น ๘ ค่ำ เดือน ๘

วัน ศุกร์ ที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๔ เป็น วัน ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘
(วันอาสาฬหบูชา)


วัน เสาร์ ที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๔ เป็น วันพระ แรม ๑ ค่ำ เดือน ๘ 
(วันเข้าพรรษา)

วัน เสาร์ ที่่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๔ เป็น วันพระ แรม ๘ ค่ำ เดือน ๘

วัน เสาร์ ที่่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๔ เป็น วันแรม ๑๕ ค่ำ เดือน ๘๘. เดือนสิงหาคม

วัน อาทิตย์ ที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๔ เป็น วันพระ ขึ้น ๘ ค่ำ เดือน ๙

วัน อาทิตย์ ที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๔ เป็น วันพระ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๙ 
(วันสาร์ทจีน)

วัน จันทร์ ที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๔ เป็น วันพระ แรม ๘ ค่ำ เดือน ๙

วัน อาทิตย์ ที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔ เป็น วันพระ แรม ๑๔ ค่ำ เดือน ๙ 
๙. เดือนกันยายน
วัน จันทร์ ที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๔ เป็น วันพระ ขึ้น ๘ ค่ำ เดือน ๑๐

วัน จันทร์ ที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๔ เป็น วันพระ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๐

วัน อังคาร ที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๔ เป็น วันพระ แรม ๘ ค่ำ เดือน ๑๐


วัน อังคาร ที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๔ เป็น วันพระ แรม ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๐
(เทศกาลกินเจ)๑๐. เดือนตุลาคม

วัน พุธ ที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๔ เป็น วันพระ ขึ้น ๘ ค่ำ เดือน ๑๑

วัน พุธ ที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๔ เป็น วันพระ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๑
(วันออกพรรษา)

วัน พฤหัสบดี ที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๔ เป็น วันพระ แรม ๘ ค่ำ เดือน ๑๑

วัน พุธ ที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๔ เป็น วันพระ แรม ๑๔ ค่ำ เดือน ๑๑
๑๑. เดือนพฤศจิกายน

วัน พฤหัสบดี ที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ เป็น วันพระ ขึ้น ๘ ค่ำ เดือน ๑๒

วัน พฤหัสบดี ที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ เป็น วันพระ ขึ้น ๑๕ เดือน ๑๒
(วันลอยกระทง)

วัน ศุกร์ ที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ เป็น วันพระ แรม ๘ ค่ำ เดือน ๑๒

วัน ศุกร์ ที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ เป็น วันพระ แรม ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๒
๑๒. เดือนธันวาคม
วัน เสาร์ ที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๔ เป็น วันพระ ขึ้น ๘ ค่ำ เดือน ๑

วัน เสาร์
 ที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๔ เป็น วันพระ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑

วัน
 อาทิตย์ ที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๔ เป็น วันพระ แรม ๘ ค่ำ เดือน ๑

วัน 
เสาร์ ที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๔ เป็น วันพระ แรม ๑๔ ค่ำ เดือน 
เมื่อ 18 เมษายน 2554 , 20:46:28
โดย peterdriverbkk (0) 


กำลังแสดงหน้าที่ /0
<< >>
กำลังแสดงหน้าที่ /0
<< >>


กรุณา Login ก่อนตอบกระทู้